Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

11-Steden

Oprop!
Foar ús nije tema binne we op syk nei echte 11-stêde helden! We sykje heiten, memmen, pakes, beppes, buormannen, buorfrouwen en oare kunde dy't oait de tocht riden hawwe. We sille de 11-stêde koarts by de bern goed opstoke. De nammen dy't we troch krije komme yn ús "11-stêde database". As de bern wat witte wolle of freegje wolle oer de tocht kinne sy dizze minsken freegje. We hoopje op in moaie list mei nammen. It soe moai wêze as jim dizze oprop ek diele Facebook en yn de regio! Ha jim in namme? Graach maile nei sjoukje.dejong@kykscholen.nl