Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.

De MR op onze school zal uiteindelijk bestaan uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. Als gevolg van de schoolfusie zitten er nu nog 6 leden in de MR. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.

 

Leden van de medezeggenschapsraad (MR)

Oudergeleding:

  • Klaas Bouma (lid)
  • Petronella Jouwsma (lid)
  • Yonina v.d. Heide (lid)

Personeelsgeleding:

  • Sjoukje de Jong (voorzitter)
  • Sytske van de Polder (lid)
  • Renske Boschma (lid)

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die alle scholen van KyK vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.