Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken en beleid

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school. Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet. De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten in de pauze pleinwacht lopen. Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie. 

 

Algemene Schoolafspraken (welke van belang zijn voor de ouders)

  • Indien uw kind ziek is graag voor 8.30 uur telefonisch afmelden.
  • Indien uw kind om 8.30 uur nog niet op school is en er is geen melding van afwezigheid dan wordt er voor 9.00 uur contact met u opgenomen.

 

 

 

Peuters

Op de Greidefûgel bieden we in samenwerking met kinderopvang organisatie KidsFirst ook peuter opvang aan. De peuteropvang sluit aan bij onze visie op leren. Dat betekent: veel bewegen, veel buiten in een groene omgeving ontdekken en samen spelen waarbij de peuter echt gehoord en gezien wordt.

Juf Jeltsje Kramer is de leidster van de peuters. Op de momenten dat er geen peuteropvang is ondersteund zij de leerkrachten in de onderbouw. Zo zorgen we voor een mooie doorgaande lijn voor de peuters die doorstromen naar de kleutergroep.

De peuterochtenden zijn op dinsdag en donderdag met een inloop vanaf 8.15 tot 12.15. De peuters nemen zelf fruit mee naar school en lunchen thuis.

Aanmelden kan via de site van KidsFirst. Mochten jullie verdere vragen hebben over de peuteropvang stel ze gerust!

 

 

 

 

Buitenschoolse opvang

De Greidefûgel is een locatie voor Buitenschoolse opvang in Baard van KidsFirst. In eerste instantie is opvang mogelijk op de maandag, dinsdag en donderdag. Mocht u andere dagen gebruik willen maken van de BSO, laat het ons weten. Voorschoolse opvang kan afgenomen worden op de locatie in Mantgum. Vanuit Mantgum wordt het vervoer naar Baard verzorgd. BSO opvang in de vakantie zal plaatsvinden op de locatie Mantgum.

 

 

 

 

 

Workshops

Ook dit schooljaar bieden we voor de kinderen van de Greidefûgel een aantal workshops aan na schooltijd. De workshops vinden verspreid over het jaar plaats en proberen we zo divers mogelijk te maken. Afgelopen schooljaar waren er onder anderen workshops kaatsen, naaien, yoga, dans, koken op een kampvuur en voetbal. Mochten jullie zelf een goed idee voor een workshop hebben neem dan contact op met juf Tamara.

 

Schoolregels

Om een goed schoolklimaat te kunnen garanderen hebben we een aantal regels en routines vastgelegd. We gaan daarbij uit van een drietal basisregels. Van deze basisregels zijn de algemene en speciale regels afgeleid.

  • We hebben zorg voor elkaar
  • We hebben zorg voor de omgeving
  • We hebben zorg voor het materiaal

Deze regels hebben we voor de kinderen vertaald in:

  • Pas op jezelf en zorg voor een ander
  • Ruzie? praat er over
  • Opgeruimd staat netjes
  • Zuinig met spullen

Naast bovenstaande schoolregels worden aan het begin van ieder schooljaar samen met de leerlingen en groepsleerkracht klassenregels gemaakt. Deze worden opgehangen in het lokaal.

 

Organisatie en Dagindeling

Continurooster

Op onze scholen hebben we een continurooster. We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Iedere dag van 8.30-14.15 uur zijn de kinderen op school. Elke dag hebben de kinderen een kleine en een grote pauze. Als hapje voor de kleine pauze nemen de kinderen fruit en drinken mee, eventueel aangevuld met een gezond tussendoortje. Voor de grote pauze nemen de kinderen zelf een lunch en drinken mee naar school. Lunchen doen we gezellig in de klas met de leerkracht en na de lunch spelen de kinderen buiten. Er staat in de middenruimte een aparte koelkast die te gebruiken is door de leerlingen.

Een volledige schoolweek kan voor sommige kinderen in het begin nog te vermoeiend zijn. Vierjarige leerlingen zijn nog niet leerplichtig en mogen bij vermoeidheid thuis blijven. Graag wel in overleg met de leerkracht. In overleg met de leerkracht kunnen ouders een vijfjarig kind maximaal vijf uren per week thuishouden. Zodra een kind zes jaar is, gaat het volledig naar school.

 

 

Onderwijs en Kwaliteit

Vakleerkrachten

Voor de vakken muziek en gym maken we gebruik van vakleerkrachten. De muzieklessen worden verzorgd door juf Sepkje. De gymlessen worden verzorgd door meester Kees. Voor gym graag passende kleding en schoeisel meegeven, de gymschoenen van de kleuters kunnen op school blijven liggen.

 

 

Schooltijden en gymtijden

Schooltijden: 8.30-14.15 uur. Er is op maandag, dinsdag en donderdag BSO op school.

Gymnastiektijden: op woensdagochtend gymmen de groepen. Eerst de onderbouw, daarna de middenbouw en tot slot de bovenbouw. Peuters gymmen dinsdag en donderdag vanaf 8.15 tot 12.15 uur.

 

Brengen en halen

Op de Greidefûgel beginnen we de dag met een inloop. Dat betekent dat de deuren van school vanaf 8:15 open zijn en de kinderen rustig binnen kunnen komen. Ouders zijn welkom om even mee naar binnen te lopen voor een korte vraag.  Om 8:30 gaat de bel en beginnen de lessen. Bij het ophalen wachten de ouders bij de ingang van het schoolplein.

Welzijn van leerlingen

Respectprotocol

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Pesten doen we op school niet, daarom hebben wij in plaats van een Pestprotocol ook een Respectprotocol: Wij staan voor respect naar elkaar toe en handelen daarin preventief. Klik hier voor ons Respectprotocol.

Binnen onze school is juf Sytske coördinator sociale veiligheid en pesten. Hilly Velde SEO coördinator.  Naast de opleiding tot leerkracht heeft ze ook de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan. Als specifieke cursus heeft ze de anti-pest coördinator cursus gedaan. Indien er sprake is van pesten binnen ons school graag contact opnemen met de groepsleerkracht of met juf Sytske.

 

Traktaties 

Wij geven de voorkeur aan kleine, gezonde traktaties. I.v.m. veiligheid liever geen lolly’s.

 

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons mogen mee naar school worden genomen, maar mogen tijdens schooltijden niet worden gebruikt.

 

 

Medicijnprotocol

Hier leest u over hoe we op de scholen omgaan met het toedienen van medicijnen en het medisch handelen.

Luizenprotocol

Hier leest u over hoe we op de scholen omgaan met luizen.

Veiligheidsplan

Op de KyK scholen is er Veiligheidsbeleid. Dan gaat het met name over preventie-, incidenten-, nazorg- en sanctiebeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld gedragsregels en protocollen rond pesten, kindermishandeling en sterfgevallen.

Informatieplicht gescheiden ouders protocol

Protocol Informatieplicht gescheiden ouders.

 

Administratieve Zaken

Kinderen afmelden en verlof

Wanneer een kind door ziekte of om andere redenen niet op school komt, dan verwachten we dat ouders hun kind voor schooltijd afmelden. Wanneer de school geen bericht heeft ontvangen, wordt er telefonisch contact opgenomen met het gezin. De school registreert de afwezigheid van leerlingen. Als er een vermoeden van ongeoorloofde absentie is, dan wordt dat gemeld bij de leerplichtambtenaar.

 

Verlof of vakantie buiten de schoolvakanties

In bepaalde gevallen kunnen ouders toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties. Een reden daarvoor is bijvoorbeeld dat één van de ouders in de normale vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. De directeur mag zo’n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal dagen is tien schooldagen. Zo’n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk verlof aan te vragen. Bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente is een folder te verkrijgen, waarin alles nauwkeurig is beschreven. De directeur beslist als het om een verlof van tien dagen of minder gaat. Extra verlof moeten ouders schriftelijk aanvragen, indien mogelijk minstens twee maanden van tevoren. Hiervoor heeft de school een aanvraagformulier. Indien ouders verlof aanvragen om ‘overige gewichtige omstandigheden’, dan dienen ouders een schriftelijk verzoek in waarin wordt aangegeven welke gewichtige omstandigheden van toepassing zijn. Als het om een verlof van meer dan tien dagen gaat, geeft de directeur het verzoek door aan de leerplichtambtenaar die daar vervolgens over beslist.

 

Communicatie en Social Media

We betrekken jullie graag bij alles wat op school gebeurt. Zo kunnen we elkaar ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van jullie kind. Open communicatie, ideeën uitwisselen, elkaar infor­meren; dat is ontzettend waardevol

Voor de algemene communicatie maken we gebruik van de nieuwsbrief en Parro. In de nieuwsbrief staan vooral schoolbrede activiteiten. Op Parro worden meer groep specifieke vragen en onderwerpen gedeeld.

Als school zijn we ook actief op Social Media. Jullie vinden onze school op Facebook en Instagram. We plaatsen alleen herkenbare foto’s van leerlingen als daar toestemming voor gegeven is. Bij het intake­gesprek vragen we toestemming voor het gebruik van beeld­materiaal (foto en film) waar jullie kind op staat. Jullie krijgen dan een formulier mee waarop jullie zelf kunnen aangeven met welk doel we beeldmaterialen van jullie kind mogen gebruiken.

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdra­ge vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere aangelegenheden, zoals het schoolreisje, een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of de Kerstviering. De bijdrage wordt samen met ouders vastgesteld. De AC stuurt jaarlijks een brief met daarin de vrijwillige bijdrage die wordt gevraagd en de wijze waarop dit kan worden betaald. We zijn van me­ning dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. We zullen daarom leerlingen in geen enkel geval uitsluiten van deze activiteiten. Mocht het voor jullie lastig zijn om de ouderbijdrage (in 1 keer) te betalen neem dan gerust contact op met de locatiecoördinator, zij kan meedenken over mogelijke oplossingen.

 

Sponsorbeleid

Het uitgangspunt voor wat betreft sponsering is dat het waardevol voor de school moet zijn wanneer bedrijven vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid samenwerken met de school. Hiervoor volgen wij de spelregels uit het landelijke sponsorconvenant voor het primair onderwijs. Het convenant is een handreiking om scholen te helpen bij het nemen van zorgvuldige en transparante beslissingen over het aangaan van sponsorovereenkomsten.