Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Sytze hat de Lytse Gysbert Japicxpriis wûn!

Ja! Wat binne we grutsk! Hjoed krige Sytze te hearren dat hy der mei de Lytse Gysbert Japicx priis fan troch giet. Foar de Simmer skreau hy it gedicht "lk gean fuort" yn groep 8 by ús op skoalle yn Baard, nei in skoalbesite Oan Tresoar yn Ljouwert wêr't we dichttips krigen hawwe! Hjoed feest yn Jorwerd!

Klik hjir foar it hiele berjocht. →