Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

De Ouderraad

Ouderraad

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In oktober/november van elk jaar legt de activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Leden ouderraad:
Anke Roorda (voorzitter)
Szabina de Groot - Simon (penningmeester)
Ans v.d. Tol (lid)
Hinke Atema(lid)
Reinata Agricola (lid)
Ineke de Jong (lid)
Sytske van de Polder (lid vanuit team)
Jetske Hettinga (lid vanuit team)

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt jaarlijks een ouderbijdrage om de kosten van diverse feesten (o.a. sint en kerst) en activiteiten (schooltuin, schoolkrant) te kunnen financieren. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Echter willen we wel benadrukken dat het zonder deze bijdrage moeilijk is e.e.a. te organiseren.

De bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn als volgt:
€ 26,00 voor het eerste kind en € 22,00 voor de volgende kinderen.

De ouderraad stuurt elk gezin een brief met daarin het genoemde bedrag. Mocht u dit ontgaan zijn, hierbij de gegevens voor betaling:
t.n.v. Oudercommissie IBS De Stjelp, Baard. Rekeningnummer: 33.08.56.936.

Het is ook mogelijk de ouderbijdrage in delen te betalen. Voor dit en overige informatie kunt u terecht bij de Ouderraad.

Tegemoetkoming schoolreisje en ouderbijdrage

Het is mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de betaling van het schoolreisje en de ouderbijdrage. Bij de volgende instanties kunt u voor een dergelijke bijdrage terecht: leergeldsneek.nl. Deze stichting kan helpen bij het financieren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Deze site biedt meer informatie. U kunt zelf een aanvraag indienen.