Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat.

De MR op onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de vier jaar aftredend en herkiesbaar.


Leden van de medezeggenschapsraad (MR)

Oudergeleding:
Klaas Bouma (lid)

Petronella Jouwsma (lid)

Yonina v.d. Heide (lid)

Personeelsgeleding:
Sjoukje de Jong (voorzitter)

Sandra Heslinga (lid)

Renske Boschma (lid)Onderwijsteam medezeggenschapsraad (OMR)

Op onze scholen is een onderwijsteammedezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van de scholen van Onderwijsteam Noord plaatsnemen.

Personeelsgeleding:
Renske Boschma

Oudergeleding:
Oudergeleding per toerbeurt

Verslagen van de OMR-vergaderingen kunt u opvragen door een mail te sturen naar mattie.dijkstra@gearhing.net


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.